کارگاه آموزشی

بینش بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد

 افتخار خواهد بود چنانچه مراجعین نام “بینش” را به معنای اصلی آن بشناسند, جایی که “رأی” صحیح را در آن به کمک درمانگران به روز و کارآمد, یافته و اجرا خواهد کرد

thin

دوره های ارتباط سالم

دکتر عقیلی

بینش بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد.شمیم بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد


کارگاه مسیر زندگی

دکتر عقیلی

بینش بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد

کارگاه آموزشی فرزند پروری

دکتر عقیلی

بینش بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد

کارگاه شادی آفرینی

دکتر عقیلی

بینش بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد

کاربران گرامی جهت مشاهده لیست کامل برنامه های آموزشی مرکز با ما همراه باشید