اطلاع از دوره های آکادمی بینش

برای اطلاع از دوره های مرکز مشاوره بینش میتوانید سایت مارا دنبال کنید و از طریق جدول زیر از دوره های برگذار شده در آکادمی و مرکز مشاوره شمیم آگاهی یایبید و در این دوره ها شرکت کنید


مشاوره خانوادگی

برای اطلاع از کارگاه ها و یا وقت برای جلسه خصوصی مشاوره خانواده برا کلینیک بینش در ارتباط باشید

مشاوره فردی

برای اطلاع از کارگاه ها و یا وقت برای جلسه خصوصی مشاوره خانواده برا کلینیک بینش در ارتباط باشید

مشاوره ازدواج

برای اطلاع از کارگاه ها و یا وقت برای جلسه خصوصی مشاوره خانواده برا کلینیک بینش در ارتباط باشید

مشاوره جتماعی

برای اطلاع از کارگاه ها و یا وقت برای جلسه خصوصی مشاوره خانواده برا کلینیک بینش در ارتباط باشید

دوره مشاور دانشگاه

دکتر سیدمجتبی عقیلی

بینش بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد

دوره مشاوره تحصیلی

دکتر سیدمجتبی عقیلی

بینش بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد

دوره یک هفته ای مشاوره ازدواج

دکتر سیدمجتبی عقیلی

بینش بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد